אקויפר החוף – חנקות במי תהום

אקוויפר החוף
 אקוויפר חוף סובל מזיהום מתמשך במלחים
וחומרי ודשן.
 נראת עליה מתמדת של ריכוז הכלורידים
והחנקה )ניטראט( כתוצאה מהשקיה
בקולחים ודישון לאורך שנים.
 בארות רבות מושבתות עקב הזיהום.
 קיים פוטנציאל השבה של עשרות מיליוני
מ”ק מי תהום מזוהמים בניטראט בשנה
בישראל

פתרונות
 טכנולוגיות מקובלות להרחקת ניטרט: חילוף
יונים, התפלה, אלקטרו-דיאליזה. כל הנ”ל
מייצרות רכז מלוח!
 סילוק הרכז
לים: דרושים הרחקת ניטראט וקרבה לים.
לביוב: בד”כ אסור/מוגבל )המלחה(
באזורים מרוחקים מהים הטכנולוגיות
המקובלות בד”כ לא רלוונטיות
 דניטריפיקציה ישירה: אפשרי, אבל בעייתי
מבחינת רשויות הבריאות.
5
6
רשות המים – טיוב בארות
כמות המים
שהופקה
סוג המזהם וריכוזו במים
הרחקת חנקות
עד 110 מג”ל מעל 110 מג”ל
4.53 3.87 200 עד
מעל 200 עד
2.03 1.55 400
הסכום הנוסף למ”ק, בשקלים חדשים, בעד טיפול
באמצעות מיתקן להרחקה מהמים של חנקות או
מזהמים אורגניים, בתקופה הקבועה בסעיף
8(א()1()א(, לכל כמות מים שהופקה מהמתקן
באותה מדרגה

פתרון חדשני –
הרחקת חנקות ממי תהום באמצעות
חילוף יונים וביו-רגנרציה
7
• חילוף יונים רגיל

הרחקת חנקות ממי תהום באמצעות
חילוף יונים וביו-רגנרציה
יתרונות:
 הפרדה בין השלב הביולוגי למי השתייה
 כמויות מינימליות של תימלחת לפינוי
 שילוב טכנולוגיות מוכרות
 טיפול בנפחי מים קטנים
8
הרחקת חנקות ממי תהום באמצעות
חילוף יונים וביו-רגנרציה
9
ביצועים
 עמידה בתקן ניטראט במי שתייה )10 מג”ל
כחנקן(
 מינימום תמלחת לפינוי )כשני פרומיל מספיקת מי
התהום(
 מינימום תוספת כלורידים למים )40 – 20 מג”ל(
 עמידה בדרישות משרד הבריאות )חיידקים,
עכירות, DOC)
 אמינות תפעולית )מערכת אוטומטית(
 עלות כלכלית
• מיחזור “אינסופי” של תמלחת הרענון ע”י
דנטיריפיקציה ביולוגית
• ליטוש אוזון

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *