רישוי  עסקים

והיתרי בנייה  בתעשייה 

הוצאת הייתר בנייה למבני תעשייה ורישוי עסק תעשייתי מחייב התייחסות למגוון נושאים סביבתיים ומינהליים

התארגנות מוקדמת לעמידה בדרישות סביבה ויאפשרו פיתוח המפעל והפעלתו בחיכוך מועט עם הרשויות, בזמן הקצר האפשרי, וכמות “הפתעות” נמוכה הדורשות השקעות לא מתוכננות, שינויים ועלויות לא צפויות

כמו בכל פרוייקט, השקעה בתכנון חוסכת עלויות רבות בשלב הביצוע , ולכן חשובה השקעה בתכנון מערכות סביבה והתארגנות לעמידה בדרישות רישיון העסק משלבי הפרוייקט הראשונים

בשנים האחרונות החלה רפורמה ברישוי העסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

:עיקרי הרפורמה ברישוי עסקים הם

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק. המפרט האחיד מאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים

העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, אלא אם קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי

אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק , או על סירוב או שלילת רישיון

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי

הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי, בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר

נקבעה אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק

 

אנו נשמח לבצע את התכנון הסביבתי של עסק בהקמה, ולפעול מהשלב המוקדם למילוי התנאים לרישיון העסק. השרות יכלול את ביצוע הסקרים וניתוח צרכי העסק מההיבטים הטכנולוגיים והרגולטוריים הנדרשים מהתעשייה הרלוונטית. תכנון המתקנים, כתיבת מסמכים סביבתיים וניהול התהליך מול הרשויות עד לקבלת הייתר הבניה או רישיון העסק